สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
         
       
ข้อมูลหน่วยงานสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
 

ประชุมชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้าง
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรระดับเขต

ศึกษาดูงานตลาดเกษตรกร
อ่านต่อ (๕ พ.ย.๕๘)

ร่วมงานกฐินพระราชทาน
อ่านต่อ (๖ พ.ย.๕๘)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด

อ่านต่อ (๔ พ.ย.๕๘)

อบรมปรับปรุงคุณภาพดิน
มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ (๔ พ.ย.๕๘)

ร่วมทำข่าวพืชใช้น้ำน้อย
อ่านต่อ (๒ พ.ย.๕๘)

ยุวเกษตรกรโลก
อ่านต่อ (๑ พ.ย.๕๘)

     
       
งานตามนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คคสช.)
1.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าว แบบรายงาน รายงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์
2.ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร วัตถุประสงค์ แบบรายงาน รายงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์
3.ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วัตถุประสงค์ สถานที่ แบบรายงาน รายงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์
4.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ วัตถุประสงค์ แบบรายงาน รายงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์
5.โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ แบบรายงาน รายงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์
6.งานขึ้นทะเบียนเกษตรกร วัตถุประสงค์ แบบรายงาน รายงานทุกวันจันทร์ทุกสัปดาห์
7.มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย หลักเกณฑ์ การใช้งานโปรแกรม
 
การเตรียมชุมชนสำหรับแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2558/59
 
 


 
วีดีโอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งใน ปี 2558/59 โดยนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สรุปรายงานสถาณการณ์น้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวัน
Thailand Organic Drectory ทำเนียบสินค้าอินทรีย์
โปรแกรม GISTAGRO เพื่อใช้ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๕๗/๕๘
ผลการประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2557
Download ปฎิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 2557
ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศเขตการให้ความข่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน รายละเอียด
พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ .อ่านต่อ
มะม่วงขาวนิยม มะม่วงพันธุ์ดีที่ชาวสวนมะม่วงกรุงเทพมหานคร ภาคภูมิใจในผลผลิต....อ่านต่อ
วิธีการปลูกและพืชสมุนไพรป้องกันยุง รายละเอียด
ประกาศกรมการข้าว เรื่องเตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้กล้า รายละเอียด
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : การอ่านพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) Download
การขับเคลื่อน MRCF สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร...อ่านต่อ

 
มะม่วงขาวนิยม มะม่วงพันธุ์ดีที่ชาวสวนมะม่วงกรุงเทพมหานคร ภาคภูมิใจในผลผลิต....อ่านต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนน้อยรักษา
วิธีการกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าววิธีใหม่....อ่านต่อ
วิธีการปลูกและพืชสมุนไพรป้องกันยุง การดูเเลสุขภาพตนเอง ครอบครัวเเละครอบครัว ชุมชนด้วยภูมิปัญญา ในการป้องกันโรคจากยุง พืชสมุนไพรไทยมีหลากหลายที่ใช้ในการป้องกันยุงพาหะโรคชนิดต่างๆ....อ่านต่อ
การเกษตร “เรื่องเครื่องปลูกกล้วยไม้” เครื่องปลูกกล้วยไม้ใส่เพื่อเป็นที่เก็บอาหาร เก็บความชื้น หรือปุ๋ยของกล้วยไม้เพื่อให้รากของกล้วยไม้เกาะลำต้นจะได้ตั้งอยู่ได้ ....อ่านต่อ
ผักสวนครัวรั้วกินได้ การปลูกพืชผักสมุนไพร สำหรับใช้ในครัวเรือน นอกจากจะปลูกในสวน ในแปลง ในกระถาง หรือในภาชนะปลูกอื่น ๆ แล้ว พืชผักสมุนไพรหลายชนิดเราสามารถนำมาปลูกเป็นรั้วบ้านได้ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นรั้ว....อ่านต่อ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร....อ่านต่อ
การเพาะเห็ดเข็มทอง ชาวญี่ปุ่นรู้จักรับประทานเห็ดชนิดนี้มานานหลายศตวรรษจนสามารถเพาะเห็ดจากท่อนไม้ ....อ่านต่อ
อาหารเป็นยา : ผักพื้นบ้าน อาหารเปี่ยมคุณค่า
ผักพื้นบ้าน คือ พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ...อ่านต่อ

การปลูกเตยปลอดสารพิษ
การแปรรูปสมุนไพรไอศครีม
โบราณ
การปลูกผักปลอดสารพิษ
(GAP)
การปลูกกล้วยไม้ GAP
การผลิตปุ๋ยหมัก
สวนผสมผสานและ
สารสกัดสมุนไพร
เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษและ
เศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
การเพาะเห็ดภูฐาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
อาหารเพื่อสุขภาพ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
เขตบางแค
       

 
นโยบายและเเนวทางการดำเนินงานฯ ๒๕๕๗
   
แผนพัฒนากทม. ๑๒ ปี พ.ศ. ๕๒ – ๖๓
   
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
   
แผนภูมิพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร
   
ผังเมืองกรุงเทพมหานคร
   
การปกครอง ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร
   
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรกรุงเทพฯ
   
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙
   
ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัด
   
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
   
ปฎิทินปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๙
   
สถานการณ์ผลิตพืชที่สำคัญ
   
แผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ ๑๑ (ร่าง)
   
ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ๕๕/๕๖
   
กำหนดเขตกรุงเทพมหานคร
   
แผนการจัดการความรู้ ๒๕๕๗
   
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
   
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
   
คลังความรู้
   
รายงานการประชุม
   
รายงานประจำปี
   
การขับเคลื่อนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
   
การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
   
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี๒๕๕๖
   
Smart Farmer ต้นแบบ กรุงเทพมหานคร
    แผนพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย กรุงเทพมหานคร
   
การดำเนินงานZoning พื้นที่กรุงเทพมหานคร
   
ข้อมูลพิจารณาก่อนปลูกพืช
   
ข้อมูลการใช้น้ำของพืช
   
ข้อมูลการใช้น้ำชลประทาน
   
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญฯ ๒๕๕๕
   
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ปี ๒๕๔๕
   
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
   
สถาณการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
   
บริการความรู้ข่าวสารด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา
       
    สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร กทม.
   
สารสนเทศภูมิศาสตร์การเกษตรสำนักงานเกษตรฯ
   
พิกัด GPS แปลงพยากรณ์
   
พิกัด GPS ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
   
พิกัด GPS พื้นที่สุ่มตรวจข้าว 10 %
   
โครงการส่งเสริมในพื้นที่จำกัด เกษตรในเมือง
   
ศูนย์บริการเเละถ่ายทอดฯ ประจำแขวงกระทุ่มราย
    ศูนย์บริการเเละถ่ายทอดฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา
   
ระบบฐานข้อมูลเเละโครงการสำคัญ
   
ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรฯ
   
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
   
สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
   
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร (rbm)
   
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนฯ
   
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
ฐานข้อมูลและทะเบียนเกษตรกร
   
ระบบรายงานภัยธรรมชาติฯ
   
ระบบส่งเสริมการเกษตร
   
วิสาหกิจชุมชน
   
อาสาสมัครเกษตร
   
E-project
   
E - Library กรมส่งเสริมการเกษตร
   
องค์ความรู้เทคโนฯการเกษตร
   
 
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
สำนักงานเกษตรเขตทวีวัฒนา
   

สำนักงานเกษตรเขตตลิ่งชัน
   
สำนักงานเกษตรเขตมีนบุรี
   
สำนักงานเกษตรเขตลาดกระบัง
   
หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรและอื่นๆ
       
   
link อื่นๆ
   
E - mail@doae
   
ระบบอินทราเนต ssnet
   
GFMIS
   
E - office
   
พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือเกษตรกร
   
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช
   
ราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่กรุงเทพฯ
   
สหกรณ์ออมทรัพย์
   
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
   
รายการรู้เติมเพิ่มค่ากับกรมส่งเสริมการเกษตร
   
ถาม - ตอบปัญหาเกษตร
   
แนะนำการใช้เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)
   
แบบฟอร์มต่างๆ
       
     
     
     
       
   
       
     
       
       
       
         
สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร 116/17 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Bangkok Agricultural Extension Office 116/17 Bang Khun Non Rd. Bangkok Noi,Bangkok 10700
bangkok@doae.go.th โทรศัพท์ : 024355047
 
จำนวนผู้เข้าชมmsn live widgetคน